Quote mark  Học hỏi được nhiều điều hay và có thể tự áp dụng để bản thân được hoàn thiện hơn.  Quote mark

Trần Quốc Quế Trân - AstraZeneca Vietnam