Quote mark  Phương pháp giảng dạy sinh động, có tương tác, coach tại chỗ các key study - Sẵn sàng giải quyết các câu hỏi học viên đưa ra, tình huống khá thực tế  Quote mark

Phạm Thị Hoàng Phượng - AstraZeneca Vietnam